Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2020 - 2 (38) release Date 19.05.2020 / NITROGEN AND ITS FRACTIONAL COMPOSITION IN ORDINARY CHERNOZEM IN ROSTOV REGION DURING FERTILIZATION

Archive

Author: Novikov A.A.

NITROGEN AND ITS FRACTIONAL COMPOSITION IN ORDINARY CHERNOZEM IN ROSTOV REGION DURING FERTILIZATION

Topics: 06.01.04 Agricultural Chemistry

Abstract:

Purpose: to study in the field the effect of the systematic fertilizers application on the content of total nitrogen and its fraction composition in ordinary chernozem of Rostov region.
Materials and Methods. Research was carried out over 10 years at Don Zonal Research Institute of Agriculture. The object of research is ordinary carbonate medium-power chernozem of varying degrees of erosion with a total nitrogen content of 0.2280.131 %. The fertilizers influence on the content of total nitrogen and its fractional composition was studied in a grain-crop rotation: bare fallow, winter wheat, winter rye, corn for grain, spring barley, peas, winter wheat, corn for silage, winter wheat, sunflower. Soil is ordinary non-eroded chernozem (total nitrogen is 0.258 %). Fertilizer application system: 7.0 tons of manure + N4330K24 kg a. a./ha, the increased system of 11.2 tons of manure + N6442K42 kg a. a./ha. The nitrogen bulk was determined by two-stage acid hydrolysis, dividing the nitrogen bulk into various groups agronomically valuable for plant nutrition.
Results: erosion processes, causing a total nitrogen loss, also worsened its fractional composition (the number of all fractions fell, the largest percentage of fall concerns the fraction of mineral nitrogen). The application of manure and mineral fertilizers in medium (7.0 tons of manure + N4330K24) and especially in higher doses (11.2 tons of manure + N6442K42) increases the fraction of non-hydrolyzable nitrogen, which is not involved in plant nutrition, other forms of nitrogen decreased.
Conclusions: it was determined that the quantitative and qualitative composition of the soil nitrogen of ordinary chernozem changes as erosion processes increase. In the control (ordinary non-eroded chernozem), the total nitrogen content remained practically unchanged, but there was redistribution of various fractions in its composition. The application of fertilizers promotes the transformation of mobile forms of soil nitrogen and fertilizers over time into forms that are not digestible for plants.
Key words: ordinary chernozem; total nitrogen; mineral nitrogen; easy hydrolyzable nitrogen; hard-hydrolyzable nitrogen; non-hydrolyzable nitrogen; mineral fertilizers; organic fertilizers.

DOI: 10.31774/2222-1816-2020-2-140-150References
1 Aderikhin P.G., Shcherbakov A.P., 1974. Azot v pochvakh Tsentral'no-Chernozemnoy polosy [Nitrogen in the Soils of the Central Black Earth region]. Voronezh, 170 p. (In Russian).
2 Parton W.J., Stewart J.W., Cole C.V., 1988. Dynamics of C, N, P and S in grassland soil: A model. Biogeochemistry, vol. 5, no. 1, pp. 109-131.
3 Novikov A.A., 1999. Organicheskoe veshchestvo i ego znachenie v pochvennom plodorodii [Organic Matter and Its Importance in Soil Fertility]. Novocherkassk, 89 p. (In Russian).
4 Alexandrova L.N., 1980. Organicheskoe veshchestvo pochvy i protsessy ego transformatsii [Soil Organic Matter and Its Transformation Processes]. Moscow, Nauka Publ., 287 p. (In Russian).
5 Inselsbacher E., Wanek W., Strauss J., Zechmeister-Boltensternd S., Muller C., 2013. A novel 15N tracer model reveals: Plant nitrate uptake governs nitrogen transformation rates in agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry, vol. 57, pp. 301-310, DOI: https:doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.10.010.
6 Frunze N.I., 2015. Fraktsionnyy sostav azota pochvy i ego zapasy [Fractional Composition of Soil Nitrogen and Its Reserves]. Agrokhimiya [Agrochemistry], no. 8, pp. 23-31. (In Russian).
7 Andrieg S., 2011. Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea ecologia solurilor. Chisinau, Pontos Publ., 230 p.
8 Shkonde E.I., Koroleva I.E., 1964. O prirode i podvizhnosti pochvennogo azota [On the Nature and Mobility of Soil Nitrogen]. Agrokhimiya [Agrochemistry], no. 10, pp. 17-36. (In Russian).
9 GOST 26107-84. Pochvy. Metody opredeleniya obshchego azota [The Soil. Methods for Determining Total Nitrogen]. Moscow, Publ. of Standards, 1984, 8 p. (In Russian).
10 Shcherbakov A.P., Nadezhkina E.V., Nadezhkin S.M., 2003. Transformatsiya azota pochvy i udobreniy v zavisimosti ot kislotnosti chernozema vyshchelochennogo [Transformation of soil nitrogen and fertilizers depending on the acidity of leached chernozem]. Doklady Rossiyskoy akademii sel'skokhozyaystvennykh nauk [Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences], no. 3, pp. 18-21. (In Russian).
11 Shustikova E.P., Shapovalova N.N., 2014. Azotnyy rezhim chernozema obyknovennogo i produktivnost' sel'skokhozyaystvennykh kul'tur v posledeystvii razlichnykh doz azotnykh udobreniy [Nitrogen regime of ordinary chernozem and crop productivity in the aftermath of various doses of nitrogen fertilizers]. Agrokhimiya [Agrochemistry], no. 2, pp. 20-25. (In Russian).
12 Nazaryuk V.M., 2002. Balans i transformatsiya azota v agroekosistemakh [Balance and Nitrogen Transformation in Agroecosystems]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 257 p. (In Russian).
13 Zavyalova N.E., Fomin D.S., Teterlev I.S., 2019. Vliyanie sevooborotov i bessmennykh posevov na agrokhimicheskie svoystva i azotnyy rezhim dernovo-podzolistoy pochvy Predural'ya [Effect of crop rotation and permanent crops on the agrochemical properties and nitrogen regime of sod-podzolic soil of the Urals]. Agrokhimiya [Agrochemistry], no. 1, pp. 5-10. (In Russian).
14 Westerman R.Z., Boman R.K., Raun W.R., Johnson G.V., 1992. Accumulation of soil ammonium-N nitrate-N following 20 years of continuous wheat production in four long-term soil fertility experiments. Amer. Soc. Agron. Annu. Meet., Minneapolis, p. 295.
15 Novikov A.A., 2012. Formirovanie azotnogo fonda osnovnykh podtipov chernozemov yuga Rossii [Nitrogen bulk formation for the subtypes of chernozems in the South of Russia]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University], no. 78(04), available: http:ej.kubagro.ru/2012/04/pdf/35.pdf. (In Russian).
16 Novikov A.A., Krivokoneva E.Yu., 2007. Ravnovesnoe sostoyanie azota v sisteme pochva rastenie [The equilibrium state of nitrogen in the soil-plant system]. Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proc. of Kuban State Agrarian University], iss. 4(8), pp. 124-126. (In Russian).

PDF (599Kb)

ZIP (193Kb)