Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 4 (36) release Date 15.11.2019 / THE DEVELOPMENT PROSPECTS FOR AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON RECLAIMED LANDS

Archive

Author: Yurchenko I. F.

THE DEVELOPMENT PROSPECTS FOR AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON RECLAIMED LANDS

Topics: 05.20.01 Technology and Mechanization of Agriculture

Abstract:

Aim: analysis of the actual directions in creating the automation control systems of technological processes of agricultural production on reclaimed lands and the expected prospects for their development.
Materials and Methods: the studies are based on information-analysis methods, methods of engineering cybernetics, control automation and mathematical optimization. The modern statement of the problem of increasing the efficiency of agricultural production implies the adoption and implementation of managerial decisions in an automatic mode using intelligent algorithms.
Results: as a solution to the problem of developing, implementing and using effective control methods of natural-economic system of crop production and for successful predicting the results of technological impacts, the performance of extensive work on the automation of precision management of agroecosystems which guarantees a scientifically based choice of agricultural technologies based on reliable assessment of the consequences of managerial decisions that provide the expected result is proposed. The current approaches to the creation, implementation and use in agricultural production are studied and priority areas for the evolution of automated control systems of technological processes in reclaimed agriculture are stated. The “bottlenecks” of the existing systems of automation of crop growing technologies are due to the lack of the required methods for creating models of complex nonlinear weakly determinated multifactorial control objects and forecasting. The research is based on information-analytical methods, technical cybernetics methods, control automation, mathematical optimization. The modern problem statement for increasing the efficiency of agricultural production involves the adoption and realization of managerial decisions in an automatic mode using intelligent algorithms.
Conclusions: as priority measures for the development of automated control systems of technological production processes cloud solutions, the formation and processing of large data arrays, the use of software products based on neural networks and artificial intelligence, the introduction of the “IoT” technology and similar innovative directions of scientific research of the “smart” agriculture in the field of automation of precision control of agroecosystems are proposed.
Key words: development; automation; systems; management; agricultural production; reclaimed land.

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-4-164-177

For citation:
Yurchenko, I. F. The devel-opment prospects for auto-matic control systems of agricultural production on reclaimed lands / I. F. Yurc-henko // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 4(36). – P. 164–177. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=619&id=631. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-4-164-177.
References
1 Kireycheva L.V., Yurchenko I.F., Yashin V.M., 2017. Nauchnye osnovy sozdaniya i upravleniya meliorativnymi sistemami v Rossii [Scientific Principles of Creation and Management of Reclamation Systems in Russia]. Moscow, All-Russian Research Institute of Agrochemistry Publ., 296 p. (In Russian).
2 Lutsenko E.V., Korzhakov V.E., 2012. Primenenie SK-analiza i sistemy “Eydos” dlya sinteza kognitivnoy matrichnoy peredatochnoy funktsii slozhnogo ob"ekta upravleniya na osnove empiricheskikh dannykh [Application of SC-analysis and the “Eidos” system for the synthesis of cognitive matrix of the transfer function of a complex control object on the basis of empirical data]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University], no. 01(75), pp. 681-714, available: http:ej.kubagro.ru/2012/01/pdf/53.pdf. (In Russian).
3 Lukov D.K., 2019. Avtomatizirovannye sistemy upravleniya tekhnologicheskim protsessom [Automated Process Control Systems (ACS TP)]. European Science, no. 2(44), p. 19. (In Russian).
4 Kireycheva L.V., Belova I.V., Glistin M.V., Ustinov M.T., Khokhlova O.B., Yurchenko I.F., Yashin V.M., 2009. Ekologo-ekonomicheskaya effektivnost' kompleksnykh melioratsiy Barabinskoy nizmennosti [Ecological and Economic Efficiency of Complex Reclamation of the Barabinskaya Lowland]. Moscow, VNIIA Publ., 312 p. (In Russian). 
5 Bandurin M.A., Yurchenko I.F., Volosukhin V.A., Vanzha V.V., Volosukhin Ya.V., 2018. Ekologo-ekonomicheskaya effektivnost' diagnostiki tekhnicheskogo sostoyaniya vodoprovodyashchikh sooruzheniy orositel'nykh sistem [Ecological and economic efficiency of diagnostics of technical condition of water supply facilities of irrigation systems]. Ekologiya i promyshlennost' Rossii [Ecology and Industry of Russia], vol. 22, no. 7, pp. 66-71. (In Russian). 
6 Shabanov V.V., 1982. Avtomatizatsiya kompleksnogo regulirovaniya faktorov zhizni rasteniy [Automation of complex regulation of plant life factors]. Gidrotekhnika i melioratsiya [Hydrotechnology and Land Reclamation], no. 1, pp. 60-75, available: http:ieek.tima-cad.ru/kmirz/Htmls/works/1982_41.pdf [accessed 2019]. (In Russian).
7 Volosukhin Ya.V., Bandurin M.A., 2012. Voprosy modelirovaniya tekhnicheskogo sostoyaniya vodoprovodyashchikh kanalov pri provedenii ekspluatatsionnogo monitoringa [Issues of modeling the technical condition of water supply canals during operational monitoring]. Monitoring. Nauka i bezopasnost' [Monitoring. Science and Security], no. 1, pp. 70-74. (In Russian).
8 Balakai G.T., Yurchenko I.F., Lentyaev E.A., Yalalova G.Kh., 2016. Bezopasnost' beskhozyaynykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [Security Ownerless Hydraulic Engineering Structures.]. Germany, LAP Lambert Publ., 85 p. (In Russian).
9 Volosukhin Ya.V., Bandurin M.A., 2011. Provedenie ekspluatatsionnogo monitoringa s primeneniem nerazrushayushchikh metodov kontrolya i avtomatizatsiya modelirovaniya tekhnicheskogo sostoyaniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [Conducting operational monitoring with the use of non-destructive control methods and automation of modeling the technical condition of hydraulic structures]. Monitoring. Nauka i bezopasnost' [Monitoring. Science and Security], no. 3, pp. 88-93. (In Russian). 
10 Yurchenko I.F., 2018. Information support system designed for technical operation planning of reclamative facilities. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 96, no. 5, pp. 1253-1265.
11 Yurchenko I.F., 2018. Information support for decision making on dispatching control of water distribution in irrigation. Journal of Physics: Conference Series, vol. 1015, pp. 042063, DOI: 10.1088/1742-6596/1015/4/042063. 
12 Yusupbekov N., Adilov F., Ergashev F., 2017. Development and Improvement of Systems of Automation and Management of Technological Processes and Manufactures. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 11, no. 3, pp. 53-57. 
13 Brook S., Garcia M., Lefkovitz N., Lightman S., Nadeau E., 2017. NISTIR 8062. An Introduction to Privacy Engineering and Risk Management in Federal Systems; Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 49 p. 
14 Bandurin M.A., Yurchenko I.F., Volosukhin V.A., 2018. Remote Monitoring of Reliability for Water Conveyance Hydraulic Structures. Materials Science Forum, vol. 931, pp. 209-213. 
15 Krymsky V.G., Zhalbekov I.M., Imilbaev R.R., Yunusov A.R., 2013. Avtomatizatsiya upravleniya tekhnologicheskimi protsessami v gazoraspredelitel'nykh setyakh: problemy, tendentsii i perspektivy [Automation of technological process control in gas distribution networks: challenges, trends and prospects]. Elektrotekhnicheskie i informatsionnye kompleksy i sistemy [Electrotechnical and Information Complexes and Systems], no. 2, vol. 9, pp. 70-79. (In Russian).
16 Samoilova E.M., Ignat’ev A.A., 2010. Integratsiya iskusstvennogo intellekta v avtomatizirovannye sistemy upravleniya i proektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov [Artificial Intellect integration into automated control systems and designing of technological process]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bull. of Saratov State Technical University], no. 1, pp. 127-132. (In Russian).
17 Altukhov A.I. [et al.], 2016. Metodologiya ratsional'nogo razmeshcheniya i uglubleniya spetsializatsii agropromyshlennogo proizvodstva [Methodology of Rational Allocation and Deepening of Specialization of Agro-Industrial Production]. Dushanbe, Irfon Publ., 152 p. (In Russian).
18 Collette L. [et al.], 2011. Save and Grow. A policymaker's guide to the sustainable intensification of small holder crop production. Rom, FAO Publ., 112 p. 
19 Guinard D., Trifa V., 2015. Building the Web of Things. Manning, 344 p. 
20 Kalinin A.B., Smelik V.A., Teplinsky I.Z., Pervukhina O.N., 2015. Vybor i obosnovanie parametrov ekologicheskogo sostoyaniya agroekosistemy dlya monitoringa tekhnologicheskikh protsessov vozdelyvaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur [Choice and justification parameters of ecological state in the agroecosystem for monitoring technological processes of agricultural crop cultivation]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proc. of St. Petersburg State Agrarian University], no. 39, p. 315. (In Russian).
21 Kurbanov S.A., Borodychev V.V., Lytov M.N., 2018. Kontseptual'naya model' upravleniya orosheniem v rezhime real'nogo vremeni na osnove GIS-tekhnologiy [Conceptual model of irrigation management in real-time on the basis of GIS technology]. Problemy razvitiya APK regiona [AIC Development Problems of the Region], no. 2(34), pp. 66-71. (In Russian).
22 Kurbanov S.A., Borodychev V.V., Lytov M.N., 2019. Komponentno-tekhnologicheskaya struktura funktsii avtomatizirovannogo upravleniya orositel'nykh sistem novogo pokoleniya [Component-technological structure function of automated control of irrigation systems of new generation]. Problemy razvitiya APK regiona [AIC Development Problems of the Region], no. 1(37), pp. 60-66. (In Russian).
23 Kireycheva L.V. [et al.], 2010. Novye tekhnologii proektirovaniya, obosnovaniya stroitel'stva, ekspluatatsii i upravleniya meliorativnymi sistemami [New technologies of designing, substantiation o construction, operation and management of land reclamation systems]. Moscow, VNIIA Publ., 240 p. (In Russian).
24 Yurchenko I.F., 2017. Automatization of water distribution control for irrigation. International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 4, iss. 2, pp. 72-77. 

PDF (536Kb)

ZIP (53Kb)