Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 3 (35) release Date 15.08.2019 / WAYS OF IMPROVING THE SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE REGIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT UNDER CURRENT CONDITIONS (BASED ON THE MATERIALS OF ROSTOV REGION)

Archive

Author: Abramenko I. P. Novoselskaya L. A. Revunov R. V. humakova V. N.

WAYS OF IMPROVING THE SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE REGIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT UNDER CURRENT CONDITIONS (BASED ON THE MATERIALS OF ROSTOV REGION)

Topics: 08.00.05 Economics and Management of National Economy

Abstract:

The aim of the research is to study environmental practices of Rostov region at the present stage, to establish the main trends and regularities as well as the factors determining the regional environmental features, the justification of directions for the economic activity greening at the micro and meso-economic levels. The application of statistical methods, methods of scientific abstraction, modeling of socio-economic and environmental effects of regional environmental practices in the process of research allowed to determine the main issue-based features of environmental management of Rostov region at the current stage, as well as the socio-ecological and economic effects of unbalanced environmental management. As a result of analyzing statistical data the following is established. The total costs on environmental protection measures implementation by business entities have increased during the observation period from 5106197 thousand rubles in 2013 to 6178799 thousand rubles in 2017 (+1072602 thousand rubles). At the same time, multidirectional tendencies are noted: in the analyzed time span the costs for atmospheric air purification are reduced by 12,705 thousand rubles, the costs for wastewater collection and treatment are increased by 82,62214 thousand rubles, and for waste disposal are also increased (+290976 thousand rubles). The share of expenses for atmospheric air purification is reduced from 6.52 % in 2013 to 5.18 % in 2017 (minus 1.34 %). The share in waste disposal costs slightly varied from 26.84 % in 2013 to 26.89 % in 2017. At present, the environmental practice of Rostov region at the micro and meso-economic level is a factor destabilizing the socio-ecological and economic well-being of citizens and limiting the dynamics of socio-economic development of the region. The complex of organizational, economic, administrative and legal measures aimed at promoting efficient environmental management in the region was substantiated by authors.

Key words: environmental economics, region, Rostov region, environmental practice, meso-economic level. 

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-173-187

For citation:
Ways of improving the socio-ecological and economic efficiency of the regional environmental management under current conditions (based on the materials of Rostov region) / I. P. Abramenko, L. A. Novoselskaya, R. V. Revunov, V. N. humakova // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 3. – P. 173–187. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=603&id=616. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-173-187.

References:
1 Revunov R.V., Revunov S.V., 2018. Napravleniya modernizatsii mekhanizma upravleniya prirodopol'zovaniem na regional'nom urovne [Directions of modernization of environmental management mechanism at the regional level]. Regional'naya ekonomika. Yug Rossii [Regional Economy. South of Russia], no. 3(21), pp. 156-164, https:doi.org/10.15688/re.volsu.2018.3.17. (In Russian).
2 Revunov R.V., Sukhinin S.A., 2012. Yug Rossii v kontekste global'nykh sotsial'nykh i ekologo-ekonomicheskikh problem [South of Russia in the context of global social and environmental-economic problems]. Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (Novocherkasskogo politekhnicheskogo instituta). Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki [Bulletin of the South-Russian State Polytechnic University (Novocherkassk Polytechnic Institute). Series: Socio-Economic Sciences], no. 2, pp. 219-227. (In Russian).
3 Anopchenko T.Yu., Doni D.S., 2017. SWOT-analiz v otsenke transgranichnogo vodopol'zovaniya v Azovo-Chernomorskom basseyne [SWOT-analysis in assessing transboundary water use in the Azov-Black Sea basin]. Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie [Science and Education: Economy and Economics; Entrepreneurship; Law and Management], no. 11(90), pp. 17-22. (In Russian).
4 Anopchenko T.Yu., Murzin A.D., 2012. Normativno-pravovye osnovy formirovaniya strategii ustoychivogo sotsio-ekologo-ekonomicheskogo razvitiya urbanizirovannykh territoriy [Regulatory-legal bases of formation strategy for sustainable socio-ecological and economic development of the urbanized territories]. Inzhenernyy vestnik Dona [Engineering Bulletin of the Don], no. 4-1(22), pp. 138. (In Russian).
5 Murzin A.D., 2010. Vliyanie urbanizatsii na ustoychivost' kompleksnogo razvitiya territorii krupnykh gorodov [The impact of the urbanization on the sustainability of the integrated development of the territory of large cities]. Rossiyskiy akademicheskiy zhurnal [Russian Academic Journal], vol. 13, no. 3, pp. 15-17. (In Russian).
6 Gubachev V.A., 2012. Nekotorye aspekty klassifikatsii sel'skokhozyaystvennykh rayonov Rostovskoy oblasti po urovnyu antropogennogo vozdeystviya [Some aspects of classification of agricultural areas of Rostov region by the level of human impact]. Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (Novocherkasskogo politekhnicheskogo instituta). Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki [Bulletin of the South-Russian State Polytechnic University (Novocherkassk Polytechnic Institute). Series: Socio-Economic Sciences], no. 2, pp. 154-161. (In Russian).
7 Moskalenko A.P., 2006. Issledovanie rynochnogo segmenta krupnotonnazhnykh otkhodov teploenergetiki [Research of the market segment of large-capacity waste of power system]. Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proceed. of Kuban State Agrarian University], no. 1, pp. 305-322. (In Russian).
8 Goncharov V.G., Fishkin M.V. (Editors), 2018. Ekologicheskiy vestnik Dona «O sostoyanii okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov Rostovskoy oblasti v 2017 godu» [Ecological Bulletin of the Don “On the State of the Environment and Natural Resources of Rostov Region in 2017”]. Government of Rostov region, Ministry of Natural Resources and the Environment, Rostov-on-Don, 366 p. (In Russian).
9 Goncharov V.G., Urban G.A. (Editors), 2017. Ekologicheskiy vestnik Dona «O sostoyanii okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov Rostovskoy oblasti v 2016 godu» [Ecological Bulletin of the Don “On the State of the Environment and Natural Resources of Rostov Region in 2016”]. Government of Rostov region, Ministry of Natural Resources and the Environment, Rostov-on-Don, 369 p. (In Russian).
10 Vasilenko V.G. [et al.] (Editors), 2016. Ekologicheskiy vestnik Dona «O sostoyanii okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov Rostovskoy oblasti v 2015 godu» [Ecological Bulletin of the Don “On the State of Environment and Natural Resources of Rostov Region in 2015”]. Government of Rostov region, Ministry of Natural Resources and the Environment, Rostov-on-Don, 369 p. (In Russian).
11 Vasilenko V.G. [et al.] (Editors), 2015. Ekologicheskiy vestnik Dona «O sostoyanii okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov Rostovskoy oblasti v 2014 godu» [Ecological Bulletin of the Don “On the State of Environment and Natural Resources of Rostov Region in 2014”]. Government of Rostov region, Ministry of Natural Resources and the Environment, Rostov-on-Don, 384 p. (In Russian).
12 Vasilenko V.G. [et al.] (Editors), 2014. Ekologicheskiy vestnik Dona «O sostoyanii okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov Rostovskoy oblasti v 2016 godu» [Ecological Bulletin of the Don “On the State of Environment and Natural Resources of Rostov Region in 2013”]. Government of Rostov region, Ministry of Natural Resources and the Environment, Rostov-on-Don, 378 p. (In Russian).
13 Abramenko I.P., Abramenko P.I., Novoselskaya L.A., Sarkisyan A.R., 2018. Napravleniya ekologo-ekonomicheskoy optimizatsii ispol'zovaniya vodnykh resursov regiona (na primere Rostovskoy oblasti) [Directions of ecological and economic optimization of the use of the region’s water resources (on the example of Rostov region)]. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and Entrepreneurship], no. 10(99), pp. 368-371. (In Russian).
14 Abramenko I.P., Novosel’skaya L.A., Sarkisyan A.R., Yanchenko E.A., 2018. Ekologo-ekonomicheskie prioritety razvitiya vodopol'zovaniya na mezoekonomicheskom urovne (na materialakh Rostovskoy oblasti) [Ecological and economic priorities of water use development at the meso-economic level (based on the materials of Rostov region)]. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and Entrepreneurship], no. 10(99), pp. 308-310. (In Russian).

PDF (648Kb)

ZIP (39Kb)