Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 3 (35) release Date 15.08.2019 / REGULARITIES OF VEGETABLE PRODUCTIVITY INFLUENCE ON THE REMOVAL OF NUTRIENT ELEMENTS DURING DRIP IRRIGATION IN DRY-STEPPE VOLGA REGION

Archive

Author: Pronko N. A. Korsak V. V. Golik K. S. Ryabova A. V. Novikova Yu. A.

REGULARITIES OF VEGETABLE PRODUCTIVITY INFLUENCE ON THE REMOVAL OF NUTRIENT ELEMENTS DURING DRIP IRRIGATION IN DRY-STEPPE VOLGA REGION

Topics: 06.01.04 Agricultural Chemistry

Abstract:

The purpose of the study is to increase the scientific validity of fertilizer application systems by determining the patterns of influence of vegetable crops productivity on the plant nutrients removal with the yield during promising and modern drip irrigation method under the soil-climatic conditions of the dry steppe Volga region. Field studies were conducted on dark chestnut soils and southern chernozem in Saratov region with different drip irrigation regimes and fertilizer application rates. The yield of cultivated vegetable crops (sweet pepper and eggplants) was determined according to the B. A. Dospekhov method, the humus content in soil – by the wet burning method according to I. V. Tyurin, the available phosphorus and potassium forms by B. P. Machigin method. The nitrogen in fruits content was determined by the photometric indophenolic method, phosphorus – by molybdenum ammonium, and potassium – by flame photometry. The results of field experimental studies were processed by the methods of correlation and regression analysis. The results of a study of plant nutrients removal per ton of the main and corresponding amount of by-products of sweet pepper and eggplants on dark chestnut soils and southern chernozem of Saratov region with different drip irrigation regimes and mineral fertilization rates are presented. The research results analysis showed that both the level of productivity and the variety (hybrid) of the vegetable crops studied have a significant impact on the magnitudes of the removal of the main plant nutrients, which should be taken into account when designing mineral fertilizer application systems for the given crop and assessing the deficiency of nutrient balances. The values of removal calculated by taking into account variety and yield should be used when cultivating them. The values of the removal of nutrients per 1 ton at low, elevated and average yield levels are specified for different varieties (hybrids) of sweet pepper and eggplant.

Key words: soil, fertility, removal of plant nutrients, vegetables, drip irrigation, mineral fertilizers, southern chernozem, dark-chestnut soil, sweet pepper, eggplant.

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-159-172

For citation:
Regularities of vegetable productivity influence on the removal of nutrient elements during drip irrigation in dry-steppe Volga region / N. A. Pron’ko, V. V. Korsak, K. S. Golik, A. V. Ryabova, Yu. A. Novikova // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 3. – P. 159–172. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=603&id=615. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-159-172.

References:
1 Osnovnye pokazateli sel'skogo khozyaystva v Rossii v 2017 godu: byulleten' [Main Indicators of Agriculture in Russia in 2017: newsletter], available: http:gks.ru/wps/wcm/connect/ros-stat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250, 2019. (In Russian).
2 Korsak V.V., Nikishanov A.N., Ryabova A.V., Guzenko K.V., 2016. Balansy elementov pitaniya rasteniy na pakhotnykh zemlyakh Rossii [Balances of plant nutrients elements on arable lands of Russia]. Vavilovskie chteniya – 2016: sb. st. mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 129 godovshchine so dnya rozhdeniya akad. N. I. Vavilova [Vavilov Readings – 2016. Proceed. of International Scientific-Practical Conference dedicated to the 129th Anniversary of the Academician N.I. Vavilov birth]. Saratov, Saratov State Agrarian University Publ., pp. 165-169. (In Russian).
3 Manzhina S.A., 2017. [Analysis of fertilizers provision to the agro-industrial complex of Russia]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 3(27), pp. 199-221, available: http:rosniipm-sm.ru/archive?n=491&id=505, DOI: 10.31774/2222-1816-2019-1-26-38. (In Russian).
4 Pron’ko N.., Korsak V.V., 2001. Metod rascheta doz organicheskikh i mineral'nykh udobreniy dlya kul'tur oroshaemykh sevooborotov po prognoznomu rotatsionnomu balansu elementov pitaniya [Method of doses calculation of organic and mineral fertilizers for crops of irrigated crop rotations by the predicted rotational balance of nutrients]. Agrokhimiya [Agricultural Chemistry], no. 7, pp. 66-71. (In Russian).
5 Monastyrsky V.A., Babichev A.N., Olgarenko V.Ig., 2019. [The calculation algorithm for rate of fertilizer application in precision agriculture]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 1(33), pp. 26-38, available: http:rosniipm-sm.ru/archive?n=584&id=587, DOI: 10.31774/2222-1816-2019-1-26-38. (In Russian).
6 Hutton R.G., Nye P.H., 2006. The rapid determination of the major nutrient elements in plants. Journal of the Food and Agriculture, vol. 9, iss. 1, pp. 7-14. (In English).
7 Shadskikh V.A., Romanova L.G., Kizhaeva V.E., 2017. Osnovnye printsipy optimizatsii ekologicheskoy situatsii oroshaemykh agrolandshaftov stepnoy i sukhostepnoy zon Povolzh'ya [Basic principles of optimization of the ecological situation of irrigated agricultural landscapes of steppe and dry steppe zones of the Volga region]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Irrigation and Water Management], no. 6, pp. 17-20. (In Russian).
8 Pron’ko N.A., Korsak V.V., Romanova L.G., Kravchuk A.V., Afonin V.V., 2018. The effect of prolonged irrigation on the Volga region. International Journal of Engineering & Technology, vol. 7, no. 4.38, spec. iss. 38, pp. 1210-1213, available: https:sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27764/14434. (In English).
9 Muller T., Ranquet Bouleaua C., Perona P., 2016. Optimizing drift irrigation in semi-arid zones using evolving thresholds. Agricultural Water Management, vol. 177, pp. 54-65. (In English).
10 El-Bassiony A.M., Fawzy Z.F., Abd.Al-Samad E.H., Riad G.S., 2010. Growth, Yield and Fruit Plants (Capsicum annuum L.) as Affected by Potassium Fertilization, no. 6(12). pp. 722-729. (In English).
11 Dospekhov B.A., 2010. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obra-botki rezul'tatov issledovaniy) [Methodology of Field Experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. 6th revised ed. Moscow, Agropromizdat Publ., 352 p. (In Russian).
12 Mineev V.G., 2001. Praktikum po agrokhimii [Workshop on Agrochemistry]. Moscow, MGU Publ., 689 p. (In Russian).
13 Pron’ko N.A., Novikova Yu.A., 2010. Produktivnost' pertsa sladkogo, vynos i potreblenie khimicheslikh elementov pitaniya pri kapel'nom oroshenii na temno-kashtanovykh pochvakh Saratovskogo Zavolzh'ya [Productivity, removal and consumption of nutrition elements by sweet pepper under drip irrigation on dark chestnut soils of Saratov Trans-Volga region]. Vestnik SGAU im. N. I. Vavilova [Bullet. of SSAU named after N.I. Vavilov], no. 7, pp. 27-31. (In Russian).
14 Borodychev V.V., Pron’ko N.A., Golik K.S., 2018. Vynos elementov pitaniya i produktivnost' baklazhanov pri kapel'nom polive v Saratovskom Pravoberezh'e [The removal of nutrients and the productivity of eggplants under drip irrigation in the Saratov Right Bank]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie [Bullet. of the Nizhnevolzhsky Agrouniversity Complex: Science and Higher Professional Education], no. 1, pp. 19-24. (In Russian).

PDF (600Kb)

ZIP (107Kb)