Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 3 (35) release Date 15.08.2019 / PERENNIAL MULTI-COMPONENT GRASS MIXTURE PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE COVER CROP FERTILIZER AND METHOD OF SOIL TILLAGE

Archive

Author: Pasko S. V. Fedyushkin A. V.

PERENNIAL MULTI-COMPONENT GRASS MIXTURE PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE COVER CROP FERTILIZER AND METHOD OF SOIL TILLAGE

Topics: 06.01.04 Agricultural Chemistry

Abstract:

The aim of the research was to study the productivity of perennial grass mixtures depending on the soil tillage and cover crop fertilization. The studies were conducted in 2008–2015 at permanent site of the scientific center. The experiment was laid out according to the “Methodology of Field Experiment” by B. A. Dospekhov. The effect of basic mineral fertilizers applied under the cover crop (spring barley), as well as the effect of the method of primary tillage on hay yield and productivity of perennial grass mixture of the first and second years of application was studied. In the course of the research it was found that a perennial multicomponent grass mixture responds well to mineral fertilizers applied under spring barley. The best results for moldboard cultivation were obtained with ₆₀ application (increase in crop productivity by 1.45 and 2.09 t/ha in the first and second year of application), and in case of subsoil tillage in the variant with the application of 30 kg of active nitrogen (respectively 2.13 and 1.61 t/ha). Tillage significantly changes the grass mixture yield in both years of application. The application of mineral fertilizers for spring barley has a positive effect on the productivity of grass mixture of both the first and second years of application, increasing the crude protein yield and fodder units for the studied soil cultivations. In most options with fertilizers, the crude protein yield and fodder units in case of subsoil tillage were significantly higher than in the case of moldboard cultivation. The maximum yield of crude protein in both years of application, both with moldboard and subsoil cultivation was obtained with N₃₀P₆₀K₆₀ application. To increase the productivity of perennial grass mixture cultivated under the cover of barley, it is recommended to conduct subsoil tillage with the application of full mineral fertilizer with a N₃₀P₆₀K₆₀ dose for spring barley.

Key words: perennial grass mixture, mineral fertilizers, cover crop, productivity, tillage.

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-148-158

For citation:
Pasko, S. V. Perennial multi-component grass mixture productivity depending on the cover crop fertilizer and method of soil tillage / S. V. Pasko, A. V. Fedyushkin // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 3. – P. 148–158. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=603&id=614. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-148-158.

References:
1 Belous N.M., Shapovalov V.F., Malyavko G.P., Smol’sky E.V., Merkelov O.A., 2015. Vliyanie fosforno-kaliynykh udobreniy na urozhaynost' i kachestvo sena mnogoletnikh trav v usloviyakh radioaktivnogo zagryazneniya [Influence of phosphate-potassium fertilizers on productivity and hay quality from perennial grasses under conditions of radioactive contamination]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK [Achievements of Science and Technology of Agro-Industrial Complex], vol. 29, no. 3, pp. 33-35. (In Russian).
2 Kosolapov V.M., 2009. Sovremennoe kormoproizvodstvo – osnova uspeshnogo razvitiya APK i prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii [Modern forage crop production – the basis for the successful development of agro-industrial complex and food safety of Russia]. Zemledelie [Farming], no. 6, pp. 3-5. (In Russian).
3 Dospekhov B.A. 1985. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) [Methodology of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results)]. 5th ed. Moscow, Agropromizdat Publ., 352 p. (In Russian).
4 Agroklimaticheskie resursy Rostovskoy oblasti [Agroclimatic Resources of Rostov Region]. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1972, 252 p. (In Russian).
5 Fedyushkin A.V., Paramonov A.V., Pas’ko S.V., Medvedeva V.I., 2018. Produktivnost' lyutserny v zavisimosti ot sposoba obrabotki pochvy i udobreniya pokrovnoy kul'tury [Productivity of alfalfa depending on tillage method and cover crop fertilizer]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bullet. of Orenburg State Agrarian University], no. 3(71), pp. 104-107. (In Russian).
6 Labyntsev A.V., Tseluyko O.A., Medvedeva V.I., 2012. Kachestvo lyutserny i mnogoletney travosmesi v zavisimosti ot primenyayemykh udobreniy i sposobov obrabotki pochvy [Quality of alfalfa and perennial grass mixture depending on the fertilizers used and tillage methods]. Zernovoe khozyaystvo Rossii [Grain Economy of Russia], no. 6, pp. 37-42. (In Russian).
7 Tseluyko O.A., Medvedeva V.I., 2013. Vliyanie agropriemov na urozhaynost' kul'tur zernotravyanykh sevooborotov [Influence of agricultural methods on crop yields of grain-grass crop rotations]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bullet. of Orenburg State Agrarian University], no. 5(43), pp. 29-31. (In Russian).
8 Tseluyko O.A., 2014. Soderzhanie makroelementov v lyutserne i travosmesi na chernozeme obyknovennom [Macroelement content in alfalfa and grass mixtures on ordinary chernozem]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bullet. of Orenburg State Agrarian University], no. 5(49), pp. 47-51. (In Russian).
9 Fedyushkin A.V., Paramonov A.V., Medvedeva V.I., 2017. Produktivnost' mnogoletnikh trav v zavisimosti ot udobreniya pokrovnoy kul'tury na chernozeme obyknovennom [Productivity of perennial grasses depending on fertilization of cover crop on chernozem ordinary]. Byulleten' nauki i praktiki [Bullet. of Science and Practice], no. 1(14), pp. 85-92, DOI: 10.5281/zenodo.244213. (In Russian).
10 Paramonov A.V., 2018. Vliyanie razlichnykh doz mineral'nykh udobreniy i ikh sochetaniy na produktivnost' zernotravyanogo sevooborota [The effect of different doses of mineral fertilizers and their combinations on productivity of grain and GRASS crop rotation]. Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences], no. 8, pp. 62-65. (In Russian).

PDF (429Kb)

ZIP (38Kb)