Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 3 (35) release Date 15.08.2019 / SOYBEAN VARIETIES YIELD BY SPRINKLING AND DRIP IRRIGATION IN ROSTOV REGION

Archive

Author: Balakay G.T. Selitskiy S.A.

SOYBEAN VARIETIES YIELD BY SPRINKLING AND DRIP IRRIGATION IN ROSTOV REGION

Topics: 06.01.02 Land Reclamation, Recultivation, and Land Protection

Abstract:

The purpose of the research is to study the production capability of promising soybean varieties on irrigated lands for the conditions of Rostov region, to improve the cultivation technology elements. The research was conducted in Kuibyshev and Oktyabrsky districts of Rostov region in 2015–2017. The soil cover of the studied plots is represented by ordinary chernozem on light clay and medium meadow-chernozem soil. In 2015–2016 under the conditions of Priazovskaya natural-agricultural zone, 11 soybean varieties irrigated by sprinkling and 4 soybean varieties irrigated by drip irrigation were studied. The field experiments were laid using the Dospekhov randomized method, phenological observations, growth and yield records were made using the National Crop Variety Testing method. The growing season of soybean varieties varied from 120 to 131 days. The maximum plant height was observed in the seed filling phase and varied from 75.5 to 104.6 cm in varieties cultivated under sprinkling irrigation and from 108.8 to 146.7 cm on the drip irrigation site. The required level of soil moisture of soybean varieties under drip irrigation was maintained by conducting 26 waterings at a rate of 120 cubic meters per hectare. At the same time, the irrigation rate was 3120 cubic meters per hectare, the total water consumption was 5296–5332 cubic meters per hectare, and the water consumption ratio was 1157–1426 cubic meters per ton. Grain harvest was formed depending on the variety at the level of 3.71–4.61 t/ha. The largest mass of 1000 grains was observed in the Selecta 302 and the CK 158 varieties – 438.0 and 461.0 g, respectively. When irrigating by sprinkling for two years, the yield of the best variety Slavia was 3.22 t/ha on average, while the total water consumption was 3241 cubic meters per hectare, and the water consumption ratio was 1006.5 cubic meters per ton. Thus, the cultivation of these promising soybean varieties on irrigated lands makes it possible to obtain a stable grain yield of 3.5–4.5 t/ha.

Key words: soybean, variety, cultivation, irrigation, sprinkling, drip irrigation, yield, total water consumption. 

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-80-97

For citation:
Balakai, G. T. Soybean varieties yield by sprinkling and drip irrigation in Rostov region / G. T. Balakai, S. A. Selitskiy // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 3. – P. 80–97. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=603&id=609. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-80-97.

References:
1 Lukomets V.M., Kochegura A.V., Baranov V.F., Makhonin V.L., 2013. Soya v Rossii – deystvitel'nost' i vozmozhnost' [Soybean in Russia – Reality and Possibility]. Krasnodar, VNIIMK Publ., 99 p. (In Russian).
2 Kochegura A.V., Trunova M.V., 2010. Potentsial sovremennykh sortov soi dlya yuga evropeyskoy chasti Rossii [Potential of modern soybean varieties for the south of the European part of Russia]. Zemledelie [Farming], no. 3, pp. 42-44. (In Russian).
3 Petibskaya V.S., 2012. Soya: khimicheskiy sostav i ispol'zovanie [Soya: Chemical Composition and Application]. Maikop, Polygraph-South Publ., 432 p. (In Russian).
4 Fedotov V.A. [et al.], 2013. Soya v Rossii: monografiya [Soybeans in Russia: monograph]. Moscow, Agroliga of Russia Publ., 429 p. (In Russian).
5 Balakay G.T., Bezuglova O.S., 2003. Soya: ekologiya, agrotekhnika, pererabotka [Soya: Ecology, Agricultural Technology, Processing]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 160 p. (In Russian).
6 Lukomets V.M., Makhonin V.L., 2014. Vozdelyvanie soi v risovykh sevooborotakh Kubani – krupnyy rezerv popolneniya kormovogo belka [Soybean cultivation in rice crop rotations of the Kuban as a large reserve of fodder protein supply]. Kormoproizvodstvo [Forage Production], no. 3, pp. 32-34. (In Russian).
7 Emel’yanov A.N., Naumova T.V., Khasbiullina O.I., 2013. Soya kak istochnik belka v smeshannykh posevakh kormovykh kul'tur [Soybean as a protein resource in mixed fodder crops]. Kormoproizvodstvo [Forage Production], no. 1, pp. 11-12. (In Russian).
8 Baranov V.F., Makhonin V.L., 2013. Agromeropriyatiya kak osnova biologizatsii tekhnologii vozdelyvaniya soi [The agrotechnological measures as the basis of biologization of technology of soybean cultivation]. Maslichnye kul'tury: nauchno-tekhnichesliy byulleten’ VNIIMK [Oil Crops: Scientific and Technical Bull. of VNIIMK]. Krasnodar, vol. 1(153-154), pp. 141-150. (In Russian).
9 Makhonin V.L., 2011. Agrotekhnicheskie aspekty vozdelyvaniya soi v risovykh sevo-oborotakh Krasnodarskogo kraya [Agrotechnical aspects of soybean cultivation in rice crop rotation of Krasnodar Territory]. Zemledelie [Farming], no. 7, pp. 31-33. (In Russian).
10 Proizvodstvo soi: prognoz na sezon 2017/18 [Soybean Production: Forecast for the Season 2017/18], available: http:./analytics/Proizvodstvo-soi-prognoz-na-sezon-2017-18/, 2019. (In Russian).
11 Til’ba V.A., Tishkov N.M., 2016. Biologiya soi: vozmozhnosti optimizatsii otdel'nykh produktsionnykh protsessov [Soybean biology: the possibility of optimizing individual production processes]. Maslichnyye kul'tury: nauchno-tekhnicheskii byulleten’ VNIIMK [Oil Crops: Scientific and Technical Bull. of VNIIMK], vol. 3(167), pp. 78-87. (In Russian).
12 Drobin G.V., 2012. Soya: znachenie i mesto v APK Rossii [Soybeans: Importance and place in the Russian agro-industrial complex]. Tekhnika i oborudovanie dlya sela [Machinery and Equipment for the Village], no. 5, pp. 24-26. (In Russian).
13 Shchedrin V.N., 2005. Problemy effektivnogo ispol'zovaniya oroshaemykh zemel' YUFO (na primere Rostovskoy oblasti) [Issues of efficient use of irrigated lands in the Southern Federal District (by example of Rostov region)]. Puti povysheniya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya: sbornik statey FGBNU «RosNIIPM» [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture: coll. of sc. articles of Proceed. of the International scientific-practical seminar “Experience and Prospects of Soy Cultivation on the Irrigated Lands of the South of Russia”]. FGNU «RosNIIPM», Novocherkassk, pp. 8-17. (In Russian).
14 Balakay G.T., Vasil’ev S.M., Babichev A.N., 2017. [The concept of a new generation sprinkler for precision irrigation technology]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 2(26), pp. 1-18, available: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec477-field6.pdf. (In Russian).
15 Vasil’ev S.., Korzhova T.V., Shkura V.N., 2017. Tekhnicheskie sredstva kapel'nogo orosheniya: ucheb. posobie [Technical Means of Drip Irrigation: study guide]. Novocherkassk, RosNIIPM Publ., 200 p. (In Russian).
16 Borodychev V.V. [et al.], 2008. Soya pri dozhdevanii i kapel'nom oroshenii [Soybeans during sprinkling and drip irrigation]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Irrigation and Water Management], no. 2, pp. 48-49. (In Russian).
17 Danilov A.N., Karavaeva G.I., Kalmykov S.I., 2005. Soya v oroshaemykh agrofitotsenozakh Povolzh'ya [Soya in Irrigated Agrophytocenoses of the Volga Region]. Saratov, Saratov State Agrarian University Publ., 260 p. (In Russian).
18 Morel F., 2000. La vitrine haute-technologie du soja. Progress, no. 1157, pp. 18-20. (In French).
19 Agroklimaticheskie resursy Rostovskoy oblasti: spravochnik [Agroclimatic Resources of Rostov Region: a handbook]. 1972. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 251 p. (In Russian).
20 Khrustalev Yu.P. [et al.], 2002. Klimat i agroklimaticheskie resursy Rostovskoy oblasti [Climate and Agroclimatic Resources of Rostov Region]. Rostov-on-Don, Bataysk Publ., 184 p. (In Russian).
21 Dospekhov B.A., 1985. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obra-botki rezul'tatov issledovaniy) [Methodology of Field Experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. 5th ed., rev., Moscow, Agropromizdat Publ., 315 p. (In Russian).
22 Pleshakov V.N., 1983. Metodika polevogo opyta v usloviyakh orosheniya: rekomendatsii [Methodology of Field Experiment under Irrigation: recommendations]. VNIIOZ, Volgograd, 150 p. (In Russian).
23 Kan N.A. [et al.], 1985. Programmirovanie tekhnologii vozdelyvaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur na oroshaemykh zemlyakh Severnogo Kavkaza: monografiya [Programming of Agricultural Crop Cultivation Technology on the Irrigated Lands of the North Caucasus: monograph]. Rostov-on-Don, Rostov Publ., 120 p. (In Russian).
24 Fedin M.A., 1989. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skokhozyayst-vennykh kul'tur [Methodology of State Agricultural Crop Variety Testing]. Moscow, 194 p. (In Russian).
25 Lukomets V.M. [et al.], 2010. Metodika provedeniya polevykh agrotekhnicheskikh opytov s maslichnymi kul'turami [Methods of Conducting Field Agrotechnical Experiments with Oil Crops]. Krasnodar, 327 p. (In Russian).
26 Borodychev V.V., Lytov M.N., Moiseev M.Yu., 2004. Effektivnost' orosheniya soi v usloviyakh Nizhnego Povolzh'ya [Efficiency of soybean irrigation under the conditions of the Lower Volga region]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Irrigation and Water Management], no. 6, pp. 36-38. (In Russian).
27 Borodychev V.V., Lytov M.N., 2004. Oroshenie i udobrenie perspektivnykh sortov soi [Irrigation and fertilizing of promising soybean varieties]. Plodorodie [Fertility], no. 6, pp. 30-31. (In Russian).
28 Shevchenko P.D., Balakai G.T., 2007. Kormoproizvodstvo stepnoy zony Rossii: monografiya [Fodder Production of the Steppe Zone of Russia: monograph]. Novocherkassk, Oniks Publ., 421 p. (In Russian).

PDF (767Kb)

ZIP (2656Kb)